• verkoop@intr.nl
  • 088-0204000

Disclaimer

Afwijzing van aansprakelijkheid

De informatie op deze website wordt verstrekt door INTR. bv.  Door de website te gebruiken, erkent u dat u onze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en aanvaard.


De informatie op de website is algemeen en uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Hoewel INTR. al het mogelijke doet om zorgvuldig samengestelde informatie te verstrekken, is het niet onmogelijk dat op deze website onvolledige, onnauwkeurige of verouderde informatie verschijnt. Er wordt geen enkele impliciete of expliciete waarborg gegeven van de nauwkeurigheid, juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie en van de geschiktheid van de informatie voor een bepaald doel.


INTR. behoudt zich het recht voor om de informatie op de website zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Mocht u onnauwkeurigheden ontdekken in de informatie die op of via de website wordt verstrekt, dan kunt u dit melden via emailadres info@intr.nl. Uw eventuele meldingen worden op prijs gesteld.


De website kan hyperlinks bevatten naar andere websites waarover INTR. geen controle of gezag uitoefent met betrekking tot technische zaken of inhoud. INTR. kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het (blijven) bestaan van deze sites of voor de informatie die zij bevatten. De opname van hyperlinks naar andere websites betekent niet dat INTR. het eens is met de inhoud van deze sites of dat het samenwerkt of een relatie heeft met deze websites.


INTR. en haar directeuren, werknemers of adviseurs kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die veroorzaakt wordt door of voortvloeit uit een direct of indirect gebruik van de website of de informatie die op of via de website wordt verkregen.


INTR. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen van de website, schade als gevolg van technische defecten of virussen of andere storende elementen. Evenmin door het raadplegen van de website (bijvoorbeeld via hyperlinks) waarnaar op of via de website wordt verwezen of door de informatie die zij bevatten. INTR. is niet aansprakelijk voor elektronische communicatie via de website, zoals het verzenden van e-mails, vertraging, onderschepping of manipulatie van de communicatie door derde partijen.


De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor elke keuze of beslissing die hij baseert op informatie die hij op of via de website heeft verkregen. De gebruiker van deze website moet zelf alle redelijke voorzorgen nemen tegen virussen, malware en andere kwaadaardige software.


Door u verstrekte gegevens worden opgeslagen en verwerkt. Dit gebeurt om u de door u gewenste productinformatie, producten en/of offertes te kunnen toesturen. Daarnaast zou de informatie kunnen worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van eventuele nieuwe ontwikkelingen en gerichte aanbiedingen. Hierover kunt u meer lezen in onze Privacy verklaring. Door u verstrekte persoonlijke informatie wordt behandeld overeenkomstig de geldende Nederlandse wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.


De website is auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht op alle verstrekte informatie is eigendom van INTR. bv en de informatie mag niet worden gereproduceerd of gedistribueerd zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van INTR. bv. Alle geschillen in verband met of voortvloeiend uit (het gebruik van) de website zullen uitsluitend onderworpen zijn aan het Nederlands recht.