• verkoop@intr.nl
  • 088-0204000

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Artikel 1- Algemeen

1.1 INTR.: INTR. B.V., gebruiker van deze algemene voorwaarden.

1.2 Afnemer: de wederpartij met wie INTR. een Overeenkomst aangaat of aan wie INTR. haar aanbieding richt.

1.3 Offerte: elk aanbod van INTR. aan een potentiële en bestaande Afnemer.

1.4 Overeenkomst: elke tussen INTR. en Afnemer tot stand gekomen Overeenkomst.

1.5 Producten: alle zaken die ten behoeve van Afnemer worden geproduceerd en/of aan Afnemer worden geleverd.


Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk onderdeel van alle Offertes, Overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen waarbij INTR. partij is.

2.2 Door Afnemer gehanteerde (inkoop-)voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend na schriftelijke bevestiging door INTR..


Artikel 3 – Offertes

3.1 Offertes (inclusief bijlagen) worden mondeling of schriftelijk uitgebracht en zijn vrijblijvend. Offertes gelden tot het moment van herroeping, maar uiterlijk tot 30 dagen na ontvangst van de offerte, tenzij anders bepaald in de offerte.

3.2 Offertes zijn gebaseerd op uitvoering van de Overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

3.3 Afbeeldingen, tekeningen, opgave van kleuren, dessins, maten en dergelijke, die vóór of bij het sluiten van de Overeenkomst door INTR. worden getoond of verstrekt, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch worden slechts als monster of model ter aanduiding verstrekt of getoond en zijn niet bindend.


Artikel 4 - Totstandkoming Overeenkomst

4.1 Een Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding van de Offerte door Afnemer dan wel door het plaatsen van een order (op basis van een Offerte) door Afnemer.

4.2 Indien een aanvaarding door Afnemer van het aanbod afwijkt, dan geldt dit als een nieuw aanbod van Afnemer en als verwerping van de Offerte, ook indien slechts sprake is van een afwijking op ondergeschikte punten. Op dit nieuwe aanbod van Afnemer zijn eveneens deze verkoopvoorwaarden van toepassing.

4.3 Indien Afnemer een aanbod doet en/of een opdracht geeft, is uitsluitend sprake van een aanvaarding indien INTR. dit aanbod  en/of deze opdracht schriftelijk aanvaardt, danwel wanneer INTR. aan uitvoering van de opdracht is begonnen.


Artikel 5 – Technische eisen, monsters, modellen e.d.

5.1 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan in promotiemateriaal en in de Offerte vermelde maten, gewichten, technische gegevens, inhoudsopgaven en de daarin weergegeven afbeeldingen, deze gelden slechts bij benadering. INTR. is gerechtigd om schrijffouten, typefouten of administratieve vergissingen te allen tijde te herstellen.

5.2 INTR. mag te allen tijde redelijke wijzigingen betreffende enige beschrijving, prijs, omvang of nadere specificatie, in de in lid 1 van dit artikel bedoelde bescheiden doorvoeren. Door het plaatsen van de order verklaart Afnemer zich op voorhand akkoord met deze wijzigingen.

5.3 INTR. mag producten leveren die ontworpen zijn en waarvan eventuele specificaties zijn aangepast, teneinde te voldoen aan door betrokken overheidsinstituten neergelegde (technische) specificatiestandaards of –normen. Afnemer verklaart zich daarmee bekend en akkoord.

5.4 Alle technische eisen die door Afnemer aan de producten worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de Overeenkomst door Afnemer nadrukkelijk te worden vermeld.

5.5 Kleine afwijkingen van de monsters of modellen zijn toelaatbaar. INTR. is gerechtigd om producten met deze afwijkingen, mits van goede hoedanigheid en kwaliteit, aan Afnemer te leveren, zonder in gebreke te zijn in de uitvoering van de Overeenkomst.


Artikel 6 - Prijzen

6.1 Prijzen zijn gebaseerd op de omstandigheden ten tijde van de totstandkoming van de Offerte of Overeenkomst. Aan opgegeven prijzen kunnen ter zake andere Overeenkomsten geen rechten worden ontleend. Aan een Offerte kan een prijslijst gekoppeld zijn, waarbij INTR. het recht heeft deze prijslijst (veelal jaarlijks) aan te passen.

6.2 INTR. is gerechtigd om wijzigingen in de productiefactoren door te berekenen. Een prijsverhoging van meer dan 10% van de totale waarde geeft Afnemer het recht om de Overeenkomst te ontbinden met inachtneming van art. 13 van deze voorwaarden.

6.3 Prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige overheidslasten. Belastingen worden uitgesplitst op de factuur vermeld.

6.4 Alle kosten als gevolg van vertraging door Afnemer of wijziging van de Overeenkomst door Afnemer, worden volledig bij Afnemer in rekening gebracht.

6.5 Kosten van in- en uitlading en/of opslag en/of vervoer van voor Afnemer ter beschikking gestelde onderdelen en/of materialen, modellen en/of gereedschappen en/of andere zaken, kunnen afzonderlijk aan Afnemer in rekening worden gebracht.

6.6 Kosten van montage, service en/of installatie en/of gebruiksklaar en/of alsmede van vervoer, verzending, lossing enz. kunnen aan Afnemer in rekening worden gebracht.


Artikel 7 – Betaling

7.1 Betaling vindt plaats zonder enige korting, aftrek of schuldvergelijking.

7.2 Tenzij anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, door middel van overschrijving van het verschuldigde bedrag op de rekening van INTR. zoals vermeld op de aan Afnemer toegezonden factuur. De genoemde termijn is een fatale termijn.

7.3 Bij niet (volledige) betaling binnen de in lid 2 genoemde termijn is Afnemer een contractuele vertragingsrente verschuldigd vanaf de vervaldatum van de factuur, gelijk aan de wettelijke rente op dat moment verhoogd met 2%-punten per maand, waarbij een gedeelte van de maand als hele maand telt. Afnemer is van rechtswege in verzuim na ommekomst van de in lid 2 genoemde termijn, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling is vereist.

7.4 Afnemer is niet gerechtigd op grond van beweerde gebreken in het product en/of het niet goed uitvoeren van de Overeenkomst of om welke andere reden dan ook de nakoming van zijn betalingsverplichting te weigeren of op te schorten.

7.5 Betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, ook al vermeldt Afnemer dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

7.6 Bij niet-betaling binnen de termijn als genoemd in sub 2 van dit artikel of enig ander gebrek in de nakoming van contractuele verplichtingen door Afnemer, is INTR. zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke, in rekening te brengen. Buitengerechtelijke kosten zullen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag belopen met een minimum van € 350,00.


Artikel 8 - Levering

8.1 Levertijden zijn vrijblijvend en gelden bij benadering. Een opgegeven datum is nimmer een fatale termijn. De levertijd gaat in na schriftelijke bevestiging van de Overeenkomst door INTR.. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zal de levertijd niet eerder ingaan dan na ontvangst van de eerste betalingstermijn.

8.2 Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering ex-works conform de meest actuele versie van de Incoterms. INTR. geeft de verwachte levertijd door aan afnemer.

8.3 INTR. mag naar eigen inzicht besluiten tot deellevering. Deelleveringen mogen afzonderlijk worden gefactureerd. Afnemer is verplicht de aflevering van enige zending van producten op ieder moment te aanvaarden.

8.4 Indien Afnemer de afname van de producten weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van Afnemer. Afnemer zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in elk geval de opslagkosten, verschuldigd zijn.

8.5 Het risico van de producten gaat over op Afnemer op het moment van aflevering, ook al is de eigendom van de zaak nog niet overgedragen. Het risico gaat over zodra het product het magazijn/de fabriek heeft verlaten, danwel indien Afnemer door INTR. op de hoogte is gebracht van het feit dat de producten voor verzending klaarstaan en vervolgens geen nadere instructie of adequate instructie van de zijde van Afnemer is verstrekt. Eventuele opslag zal worden geregeld in afwachting van adequate instructies van Afnemer. Deze opslag zal voor rekening en risico van Afnemer plaatsvinden.

8.6 Verlenging van de levertijd kan op verzoek van Afnemer slechts geschieden met uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van INTR.. Eventueel uit deze verlenging voortvloeiende kosten en verliezen zijn voor rekening van Afnemer.


Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud

9.1 Dadelijk nadat de producten als geleverd gelden in de zin van artikel 8, draagt Afnemer het risico voor alle directe en indirecte schade, welke aan of door deze producten voor Afnemer of voor derden mocht ontstaan.

9.2 Het eigendom van de producten gaat pas eerst op Afnemer over zodra hij al hetgeen hij uit de Overeenkomst en uit welke andere hoofde dan ook aan INTR. verschuldigd is ter zake van de door INTR. verrichte en/of nog te verrichten leveringen en werkzaamheden alsmede daarmee samenhangende vorderingen, heeft voldaan, zulks onverminderd door derden verkregen rechten.

9.3 Door INTR. geleverde producten worden apart opgeslagen en gescheiden gehouden van andere producten welke Afnemer houdt. Afnemer dient de producten van INTR. te individualiseren. Montage van niet-betaalde producten van Afnemer in eindproducten, dient op eerste verzoek van INTR. ongedaan gemaakt te worden. Daarmee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van Afnemer.

9.4 De geproduceerde en/of geleverde producten mogen door Afnemer slechts in het kader een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Afnemer is niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander (beperkt) recht op te vestigen.

9.5 Afnemer is verplicht de hierboven bedoelde producten te verzekeren tegen risico’s van diefstal-, brand-, storm- en waterschade. Het is Afnemer niet toegestaan eventuele aanspraken op zijn verzekeringsmaatschappij uit hoofde van de hierboven bedoelde verzekeringen, voor zover betrekking hebbend op de hierboven bedoelde producten, aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te doen dienen.

9.6 Uitkeringen ter zake van schade en verlies van de hierboven bedoelde producten treden in de plaats van de betrokken producten. Afnemer is gehouden de ter zake gedane verzekeringsuitkeringen ten aanzien van producten van INTR. ten behoeve van INTR. in ontvangst te nemen en deze uitkeringen op eerste verzoek aan haar te betalen.


Artikel 10 – Gebreken; klachttermijn

10.1 Afnemer dient de producten onmiddellijk na de productie en/of levering, ofwel zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 2 werkdagen daarna, te (laten) onderzoeken. Hierbij dient Afnemer na te gaan of het geproduceerde en/of geleverde aan de 

Overeenkomst beantwoordt, te weten:

of de juiste zaken zijn geproduceerd en/of geleverd;

of de geproduceerde en/of geleverde producten wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met de Overeenkomst;

of de geproduceerde en/of afgeleverde producten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

10.2 Manco leveringen dan wel zichtbare gebreken of tekorten dienen onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen na levering van de betreffende producten, schriftelijk gemeld te worden.

10.3 Niet zichtbare gebreken dienen binnen 8 werkdagen na ontdekking, schriftelijk gemeld te worden.

10.4 Gebreken zoals hiervoor bedoeld leveren geen grond op tot het opschorten van de betalings- en/of afnameverplichting. Producten kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van INTR. worden geretourneerd.

10.5 In dit artikel genoemde termijnen zijn fatale termijn in de zin van artikel 6:89 BW.

10.6 Afnemer is alleen na schriftelijke toestemming van INTR. gerechtigd de Producten waarover hij reclameert, terug te zenden. Afnemer dient deze dan franco op te sturen of met een retourbon aan de door INTR ingeschakelde chauffeur mee te geven.


Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1 INTR. sluit elke aansprakelijkheid uit behoudens gevallen van opzet of grove schuld. Indien INTR. ondanks voorgaande zin uit welke hoofde dan ook aansprakelijk is jegens Afnemer, dan is zij enkel aansprakelijk voor directe schade en aan te spreken tot maximaal de in artikel 11.5 genoemde aansprakelijkheid. Indirecte schade komt nimmer voor vergoeding in aanmerking. 

11.2 INTR. is niet aansprakelijk voor schade of kosten voortvloeiend uit overschrijding van leveringstermijn en/of opleverdata.

11.3 INTR. is niet aansprakelijk jegens Afnemer op basis van productaansprakelijkheid voor producten die zij afneemt bij derden. Deze aansprakelijkheid rust te allen tijde bij de leverancier van INTR..

11.4 Voor door INTR. vervaardigde producten is INTR. slechts aansprakelijk op basis van productaansprakelijkheid indien INTR. wordt beschouwd als producent en de schade is ontstaan tijdens normaal gebruik van het product, conform door INTR. verschafte instructies. Afnemer c.q. een derde die namens Afnemer een beroep doen op de betreffende productaansprakelijkheid, is gehouden alle medewerking te verlenen die INTR. noodzakelijk acht.

11.5 Elke aansprakelijkheid van INTR. is beperkt voor zover deze gedekt is door haar aansprakelijkheidsverzekering. Iedere aanspraak is beperkt tot het bedrag dat in het kader van deze verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico.

11.6 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de hiervoor bedoelde aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden en INTR. toch is gehouden om de schade te vergoeding, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de Overeenkomst.

11.7 Afnemer vrijwaart INTR. tegen alle aanspraken van derden gerelateerd aan gebruik van het door INTR. geleverde product.

11.8 Afnemer vrijwaart INTR. voor alle kosten en schade door derden als gevolg van gebruik van producten van INTR.. Afnemer betaalt alle kosten die INTR. ter zake maakt, welke ten minste 15% van het geclaimde schadebedrag bedragen. Deze vergoeding wordt op eerste verzoek door Afnemer aan INTR. betaald.


Artikel 12 - Overmacht

12.1 INTR. is niet aansprakelijk voor geleden schade indien zij niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst kan voldoen wegens overmacht.

12.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan iedere omstandigheid waarmee ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst geen rekening gehouden kon worden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs niet door de wederpartij kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf. Onder overmacht wordt tevens verstaan de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan INTR. afhankelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens haar voldoet.

12.3 In geval van overmacht heeft INTR. het recht om de termijn van aflevering en/of oplevering te veranderen en indien aflevering en/of oplevering onmogelijk of onredelijk bezwarend is geworden, mag zij de Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.

12.4 Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt heeft Afnemer het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang middels een aangetekende brief te ontbinden.

12.5 Ingeval het alsnog leveren en/of opleveren verhoging van kosten met zich meebrengt, zijn deze voor rekening van Afnemer.

12.6 Na ontbinding van de Overeenkomst gelden de bepalingen zoals neergelegd in art. 13 van deze voorwaarden.


Artikel 13 - Ontbinding

13.1 Indien Afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere met INTR. gesloten Overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Afnemer, het aanbieden van een onderhands akkoord ter schuldsanering, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft INTR. het recht, zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding of garantie, doch onverminderd verder aan INTR. toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering van INTR. op Afnemer dadelijk en ineens opeisbaar.

13.2 In het geval van ontbinding van (een deel van) de Overeenkomst, heeft INTR. het recht van Afnemer te verlangen, dat hij de afgewerkte, de in bewerking zijnde en de overige in de prijs begrepen materialen tot zich neemt tegen betaling van de overeengekomen prijs, verminderd met de in die prijs gecalculeerde prijs van het ontbrekende en met de eventueel reeds betaalde termijnen, bij gebreke waarvan INTR. de producten voor rekening en risico van Afnemer zal opslaan dan wel verkopen.

13.3 INTR. is gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten totdat Afnemer op verzoek en ten genoegen van INTR. zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de Overeenkomst. Weigering van Afnemer de verlangde zekerheid te stellen, geeft INTR. het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

13.4 Afnemer verplicht zich om op eerste schriftelijke verzoek volledige inzage te verschaffen omtrent zijn/haar kredietwaardigheid aan de hand van door een registeraccountant opgestelde stukken, bij gebreke waarvan INTR. het recht heeft de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

13.5 Bij niet tijdige levering en/of oplevering dient Afnemer INTR. schriftelijk in gebreke te worden gesteld onder vermelding van een redelijke termijn tot nakoming.


Artikel 14 - Intellectuele eigendomsrechten; geheimhouding

14.1 INTR. behoudt zich alle intellectuele rechten op al haar ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, etc. voor.

14.2 De in lid 1 genoemde intellectuele rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt, op straffe van een boete van € 50.000,= per overtreding en € 5.000,= per dag dat de overtreding voortduurt.

14.3 Afnemer verplicht zich tot geheimhouding van door INTR. ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede bedrijfsgegevens. Afnemer verplicht zich zijn/haar personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze Overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling.


Artikel 15 – Toepasselijk recht en geschillenregeling

15.1 Op alle Overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

15.2 In het geval dat één of meer bepalingen uit deze voorwaarden geheel of ten dele in strijd zijn of komen met enige wettelijke bepaling, blijven de andere bepalingen onverminderd van kracht. Voor wat betreft de strijdige bepaling, worden partijen geacht datgene overeengekomen te zijn dat wettelijk geoorloofd is.

15.3 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing, evenmin als enig toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

15.4 Alle geschillen, daaronder begrepen die welke slechts door één van partijen als zodanig wordt beschouwd, worden beslecht door de Nederlandse rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van INTR., tenzij de wet dwingend anders bepaalt.

15.5 Ingeval van tegenstrijdigheden of uitlegdiscussies rondom de vertaling van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden bindend.