BEL ONS 088-0204000

FAQ lijm en egalisatie

Image title

Welke kitstrijker en welke lijm

Het verlijmen van een vloer is vakwerk, afhankelijk van de ondergrond, ruimte en de verwachtingen die aan een vloer gesteld worden kiest de vakman voor u de juiste producten uit en kiest hij voor een methode om deze aan te brengen. In onze lijmwijzer staat beknopt weergegeven welke lijm in welke situatie de beste optie is.

Als u de vloer zelf wilt lijmen is het altijd raadzaam om extra advies te vragen bij onze dealers, zodat u zeker bent van de juiste lijm en de juiste kitstrijker om die lijm aan te brengen.


Uitgebreid pakket Wolff strippers

Het verwijderen van vloerlijm en oude vloerresten is vaak van wezenlijk belang om een goede basis voor een nieuwe vloer te creëren.

Vraag je vertegenwoordiger eens advies om de juiste stripper te selecteren op basis van gebruiksintensiteit en de persoonlijke wensen, we hebben een uitgebreide collectie strippers beschikbaar voor gebruik op kleine oppervlakten tot voor machines voor grote projecten.


Oplosmiddelvrije renovatie van trappen

Verouderde traptreden en stootborden zijn geen visitekaartje. Bovendien zijn deze vaak gevaarlijk. Voor een permanente en betrouwbare oplossing, is een krachtige contactlijm met korte wachttijd en directe belastbaarheid nodig. UZIN WK 222 is een neopreenlijm op waterbasis die geschikt is voor contactverlijming in de bouw. Het product voldoet aan alle eisen voor een gezond binnenklimaat en beschermt de gezondheid van de verwerker en de eindgebruiker.

Het voordeel van UZIN WK 222: het product kan op dezelfde manier verwerkt worden als traditionele neopreenlijm. Met de stabiele, snel uithardende Turbo reparatiemassa, UZIN NC 880 is het mogelijk om snel de perfecte ondergrond te creëren. UZIN NC 880 is eenvoudig te verwerken en kan zowel verticaal als horizontaal gebruikt worden. Gaten in hout, dekvloer of beton laten zich eenvoudig repareren, en oneffenheden worden probleemloos geëgaliseerd. Al na ca. 30 minuten is de ondergrond legklaar.


Wat zijn gevaarlijke stoffen?

Dit zijn stoffen of mengsels van stoffen, die vanwege hun kenmerkende eigenschappen of de omstandigheden waaronder ze voorkomen, een gevaar vormen voor de mens of het milieu, waardoor schade aan gezondheid of leven kan worden toegebracht.

Gevaarlijke stoffen moeten niet worden gebruikt, als er minder gevaarlijke producten voor hetzelfde doel geschikt en beschikbaar zijn. Degene die zich bezighoudt met gevaarlijke stoffen, moet de bedreigingen kennen en passende veiligheidsmaatregelen kunnen nemen.

Of een product geclassificeerd is als een gevaarlijke stof en de daarbij behorende risico’s staat vermeld op het etiket van de verpakking. Uitvoerige informatie staat in het veiligheidsblad. (zie ook de downloads van het betreffende product)


Gevaarlijke stoffen in de bouw

Gevaarlijke materialen in de bouw zijn bijvoorbeeld oplosmiddelhoudende, twee componenten-producten, cement en cementhoudende producten. Voor de juiste behandeling van gevaarlijke stoffen, zijn er wetten en voorschriften opgesteld. (CLP, GISCODE en EMICODE)

Iedere professionele werkgever en werknemer moet bekend zijn met deze regels. Dit is lastig, want deze zijn vaak alleen te begrijpen door deskundigen en chemici. UZIN heeft daarom een kort en verklarend overzicht gemaakt van de belangrijkste regels en voorschriften voor vloerenleggers.

(deze informatie geeft geen vrijstelling van uw verplichting om u op de hoogte te stellen van de productinformatie en veiligheidsinformatiebladen en van alle maatregelen die nodig zijn voor bescherming mens en milieu).

Wij hebben hier een uitgebreid opstook- en afkoelprotocol op onze website staan.

Wanneer cement met water reageert, bijvoorbeeld bij het maken van beton of mortel, of wanneer cement vochtig wordt, ontstaat een sterk alkalisch milieu. Het contact met de huid of ogen kan leiden tot irritaties of brandwonden. Portland-cement kan daarnaast ook sporen van het oplosbare Chromaat (VI)-zout bevatten. Dit Chromaat is dan ook de oorzaak het zgn. “bouwvakkers eczeem”.

Cementen en cementhoudende producten worden in twee categorieën verdeeld:

 • Chromaatarm
 • Niet chromaatarm: > 2 ppm oplosbaar Chromaat

Volgens de richtlijn 2003/53/EG moet men chromaatarme producten toepassen en is het gebruik van chromaathoudende producten verboden.

Alle cementhoudende producten van UZIN zijn chromaatarm en voldoen aan het keurmerk GISCODE ZP 1.

CLP-Verordening

Sinds 20 januari 2009 is de zogenaamde CLP-verordening van kracht. Deze nieuwe regelgeving heeft grote gevolgen voor de indeling, etikettering en verpakking van chemische producten.

CLP staat voor Classification, Labelling and Packaging, wat de nieuwe Europese Verordening over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels behelst. Deze verordening draagt zorgt voor de implementatie van de internationale afspraken over het geharmoniseerde systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen en mengsels op basis van hun gevaareigenschappen (GHS). Daarnaast wordt een aantal bestaande verplichtingen uit de stoffen- en preparatenrichtlijnen overgenomen in deze verordening.

De CLP-verordening is sinds 20 januari 2009 van kracht. De nieuwe regels voor indeling en etikettering gelden vanaf 1 december 2010 voor stoffen. Uiterlijk op 1 juni 2015 moeten ook mengsels worden ingedeeld en geëtiketteerd volgens CLP.De volgende zaken moeten volgens de CLP-verordening op het etiket vermeld staan:Verpakte stoffen en mengsels die zijn ingedeeld als gevaarlijk, moeten worden geëtiketteerd. Dit etiket moet de volgende labelelementen bevatten:

 • De naam, het adres en het telefoonnummer van de leverancier(s)
 • De nominale hoeveelheid van de stof of het mengsel in de aan het publiek aangeboden verpakking, tenzij die hoeveelheid elders op de verpakking wordt vermeld
 • Product identificatie

Daarnaast moet het etiket uiteraard relevante gevarenpictogrammen, signaalwoorden, gevarenaanduidingen en de toepasselijke veiligheidsaanbevelingen bevatten. Daarnaast kan het zijn dat een etiket een rubriek voor aanvullende informatie moet bevatten.

Het etiket wordt gesteld in de officiële taal (of talen) van de lidstaat (lidstaten) waar de stof of het mengsel in de handel wordt gebracht, tenzij door de betrokken lidstaat (lidstaten) anders wordt bepaald. In Nederland is een Nederlandstalig etiket overigens voorgeschreven. Het etiket mag informatie in meerdere talen bevatten, mits in alle gebruikte talen dezelfde gegevens worden vermeld.

Vermeldingen zoals 'niet toxisch', 'onschadelijk', 'niet vervuilend', 'milieuvriendelijk' of andere vermeldingen die aangeven dat een stof of mengsel niet gevaarlijk is (of andere aanduidingen of aanbevelingen die niet stroken met de indeling van die stof of dat mengsel), mogen niet op het etiket of de verpakking van stoffen en mengsels worden vermeld.

Ook zogenaamde "oplosmiddelvrije" producten kunnen nog geringe hoeveelheden zeer vluchtige stoffen bevatten die geleidelijk in de buitenlucht vrijkomen (VOS-emissies) en daar vervolgens te detecteren zijn.

Voorbeeld: terpenen uit boomharsen die gebruikt worden voor de beginhechting. De concentraties van deze stoffen zijn in de regel uiterst gering. Wanneer er normaal wordt geventileerd zijn deze, totaal onschadelijk.

Om een betrouwbare beschrijving te kunnen geven van het emissiegedrag van producten, is in 1997 door de GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe Klebstoffe und Bauprodukte) het classificatiesysteem EMICODE ingevoerd.

EMICODE is op basis van de strikt omschreven GEV-testmethode (emissietestkamer) en de GEV-classificatie criteria in de volgende emissieklassen in te delen:

 • EMICODE EC1 PLUS - Zeer emissie-arm PLUS
 • EMICODE EC1 - Zeer emissie-arm
 • EMICODE EC2 - Emissie-arm
 • EMICODE EC3 - Niet emissie-arm

De TVOC-grenswaarden na 28 dagen voor deze klassen zijn als volgt omschreven: status 07/10


Classificatie van risicokenmerken

GISCODE is een in 1993 tussen fabrikanten en bouw-beroepsorganisaties (GISBAU) overeengekomen, vrijwillig classificatiesysteem voor het onderscheiden van productgroepen met bepaalde gemeenschappelijke risicokenmerken. Dit is uitsluitend gericht op wettelijke maatregelen ter bescherming van de werknemer en heeft grotendeels betrekking op de 4 productcategorieën van TRGS 610.GISCODE omvat momenteel voorstrijken, vloerbedekking- en parketlijm, epoxyhars en cementhoudende producten.

Een overzicht van de GISCODES:

 • CP1 Egalisatiemiddel op calciumsulfaatbasis
 • D1 (Oplosmiddelvrije) Dispersie lijmen/voorstrijken
 • D2 (Oplosmiddelarme) Dispersie lijmen/voorstrijken, vrij van aromaten
 • D3 (Oplosmiddelarme) Dispersie lijmen/voorstrijken, vrij van tolueen
 • D4 (Oplosmiddelarme) Dispersie lijmen/voorstrijken, tolueenhoudend
 • D5 (Oplosmiddelhoudende) Dispersie lijmen/voorstrijken, vrij van aromaten
 • D6 (Oplosmiddelhoudende) Dispersie lijmen/voorstrijken, vrij van tolueen
 • D7 (Oplosmiddelhoudende) Dispersie lijmen/voorstrijken, tolueenhoudend
 • RE0 (Oplosmiddelvrije) Epoxyhars-dispersie
 • RE1 (Oplosmiddelvrije) Epoxyhars lijmen/voorstrijken
 • RE2 (Oplosmiddelarme) Epoxyhars lijmen/voorstrijken
 • RE2,5 (Oplosmiddelarme) Epoxyhars producten
 • RE3 (Oplosmiddelhoudende) Epoxyhars lijmen/voorstrijken
 • RS10 Bouwstoffen, methoxxysilaanhoudend
 • RU1 (Oplosmiddelvrije) Polyurethaan lijmen/voorstrijken
 • RU2 (Oplosmiddelarme) Polyurethaan lijmen/voorstrijken
 • RU3 (Oplosmiddelhoudende) Polyurethaan lijmen/voorstrijken
 • RU4 (Sterk oplosmiddelhoudende) Polyurethaaan lijmen/voorstrijken
 • S1 (Sterk oplosmiddelhoudende) Lijmen/voorstrijken, vrij van aromaten en methanol
 • S2 (Sterk oplosmiddelhoudende) Lijmen/voorstrijken, vrij van tolueen en methanol
 • S3 (Sterk oplosmiddelhoudende) Lijmen/voorstrijken, vrij van aromaten
 • S4 (Sterk oplosmiddelhoudende) Lijmen/voorstrijken, vrij van methanol
 • S5 (Sterk oplosmiddelhoudende) Lijmen/voorstrijken, vrij van tolueen en methanolhoudend
 • S6 (Sterk oplosmiddelhoudende) Lijmen/voorstrijken, tolueenhoudend
 • ZP1 (Chromaatarme) Cementhoudende producten
 • ZP2 (Niet chromaatarme) Cementhoudende producten

Alvorens te beginnen met het egaliseren is het belangrijk dat de ondergrond goed droog is. Wij hebben de maximale restvochtpercentages voor je op een rijtje gezet.


De open tijd van lijm

Dit is de inlegtijd waarbinnen een product in de lijm kan worden aangebracht. Als een product niet binnen deze tijd is aangebracht kan de hechting van de lijm sterk verminderen. Kijk vooraf ook of er een wachttijd bestaat voor betreffende lijm, dit is de tijd die je moet wachten voordat je het product gaat aanbrengen in de lijm.


De droogtijd van een lijm of egalisatie

De droogtijd is de tijd die een product nodig heeft voordat er weer belastbaar is. Deze droogtijd is dus bij eem primer of egalisatie van belang voordat je er egalisatie of lijm op aan kunt brengen en bij de lijm is dit van belang om te weten wanneer de vloer licht belastbaar is.

Naast de droogtijd is er ook nog de uithardingstijd van de producten, dit is de tijd die het product nodig heeft tot het volledig uitgehard is.

Reactieve harsen, zoals bijvoorbeeld UZIN KR 430 zijn veilig te gebruiken, mits deze op de juiste wijze wordt gebruikt. Het is belangrijk dat u de risico’s kent en de benodige voorzorgsmaatregelen neemt.

Risico’s: Reactieve harsen en met name de verharders kunnen een allergische reactie veroorzaken in de vorm van huidirritatie. Door huidcontact te vermijden wordt de kans op zo’n reactie vermeden. Het risico op een allergische reactie is het grootst bij nog vloeibare reactieve harsen.

Voorzorgsmaatregelen:

 • Lees voordat u begint de veiligheidsbladen van de betreffende materialen.
 • Voorkom huidcontact met hars, verharders en mengsels. Maak daarom gebruik van beschermende handschoenen en beschermende kleding. Een goede beschermende crème een extra bescherming voor een gevoelige huid en blokkeert stoffen die allergische reacties veroorzaken. Gebruik GEEN oplosmiddelen om reactieve harsen van de huid te verwijderen. Als de huid in contact is gekomen met hars, verharders en/of mengsel dan kunt u deze het best verwijderen met geschikte reinigingsdoekjes. Hierna de huid goed wassen met zeep en warm water.Als u tijdens het werken met reactieve hars huiduitslag krijgt, doet u er verstandig aan onmiddellijk met de verwerking te stoppen totdat de huiduitslag volledig is verdwenen. Als de problemen daarna terugkeren, is het verstandig om een arts te raadplegen.
 • Bescherm ogen tegen contact met hars, verharders en mengsels. Draag hiervoor een geschikte veiligheidsbril. Bij oogcontact dient u uw ogen onmiddellijk te spoelen met schoon leidingwater gedurende 15 minuten. Als u last blijft houden, dient u een arts te raadplegen.
 • Zorg ervoor dat u geen geconcentreerde dampen inademt. Dampen van reactieve harsen kunnen zich in ongeventileerde plaatsen ophopen. Verwerking dient daarom plaats te vinden in een goed geventileerde werkruimte. Als een goede ventilatie niet mogelijk is, zoals bijv. in kelders, dan verdient het aanbeveling om een geschikt en goedgekeurd masker te dragen.
 • Voorkom opname via de mond. Was de handen grondig nadat met reactieve harsen is gewerkt. Als u een reactieve hars heeft ingeslikt, dient u veel water te drinken, het opwekken van braken wordt afgeraden. Waarschuw onmiddellijk een arts.
 • HOUDT HARSEN, VERHARDERS EN MENGSELS ALTIJD BUITEN BEREIK VAN KINDEREN.
 • N.B.! Een grote hoeveelheid mengsel kan tijdens het hardingsproces zo heet worden dat nabijgelegen brandbaar materiaal vlam kan vatten en er gevaarlijke dampen kunnen ontstaan. Plaats een pot met een reactief hars mengsel gedurende de hardingsfase in een veilige en geventileerde ruimte uit de buurt van werknemers en brandbare materialen. Verwijder het mengsel pas nadat het mengsel volledig is uitgehard en afgekoeld.Reactieve harsproducten op Silaanbasis (bijv. de Parketlijmen op STP basis die al enkele jaren op de markt zijn) hebben geen gevaarsetiketten en zijn daarmee toepasbaar zonder beschermende kleding.Onafhankelijk van hun etikettering geld in basis voor alle reactieve hars producten: Eenmaal uitgehard zijn ze volledig onschadelijk en kunnen ze zelf het keurmerk EMICODE EC 1 of EC 1 PLUS hebben. Dit betekent dat na volledige doorharding er praktisch geen schadelijke stoffen meer vrij komen en daarom uitstekend geschikt zijn voor woon of werk toepassing.


  Lijm- en egalisatiegereedschap

  Voor het aanbrengen van de lijm hebben we uiteraard een uitgebreid assortiment kitstrijkers met verschillende vertandingen. Daarnaast hebben we rollers, lijmpistolen en ander lijmgereedschap voor het aanbrengen van de verschillende lijmen uit ons assortiment.

  Bij het egaliseren van de vloer zijn zaken als egalisatie instappers en prikrollers onmisbaar, naast uiteraard de uitvlakspanen, mengemmers en mixers, we hebben meer dan 60 verschillende soorten egalisatiegereedschap.


  Pallmann parketlijmen

  Naast de lijmen van INTR. en Uzin hebben we speciaal voor houten vloeren de Pallmann parketlijmen. Van tapis naar mozaïekparket en van duoplank tot massief houten vloer, ook hier voor elke situatie de juiste lijm. Bekijk onze speciale lijmwijzer voor parketvloeren om de juiste lijm in elke situatie terug te vinden. 

  In deze lijmwijzer vindt u ook terug welke lijm er gebruikt kan worden bij het plaatsen van tussenvloeren zoals spaanplaat broodjes.


  Een goede lijm is een voorwaarde voor een jarenlang mooie vloer

  Bij het plaatsen van een Dryback PVC vloeren is de verlijming één van de allerbelangrijkste zaken, de hechting aan de ondervloer bepaalt immers of de vloer al dan niet krimpnaden of opstaande randen kan gaan vertonen.

  Daar wij geen invloed hebben op de lijmen van andere leveranciers en eventuele wijzigingen in de samenstelling daarvan kunnen wij alleen garantie geven op de hechting bij het juist gebruik van de door INTR. geleverde UZIN-lijmen voor PVC vloeren. Wanneer een lijm wordt gebruikt van een andere leverancier, zal deze ook de garantie op het gebied ven hechting, krimp en uitzetting van de stroken moeten overnemen en kan INTR. daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

  Voor de verlijming van stroken tot 135cm is de Uzin-KE 2000S de lijm bij uitstek, voor stroken langer dan 135cm is het noodzakelijk dat de vezelversterkte Uzin-KE 66 gebruikt wordt om naadvorming te voorkomen.

  Laden
  Laden